Boekjevoorjou header

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 (Algemeen)

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Boekje voor jou. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Boekje voor jou middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Boekje voor jou zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Boekje voor jou worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Boekje voor jou ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Boekje voor jou en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.

1.5 Boekje voor jou heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Boekje voor jou website te wijzigen.

 

Artikel 2 (Aanbiedingen en overeenkomsten)

2.1 Alle aanbiedingen van Boekje voor jou zijn vrijblijvend en Boekje voor jou behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Boekje voor jou. Boekje voor jou is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Boekje voor jou dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Boekje voor jou gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Boekje voor jou.

2.4 De administratie van Boekje voor jou geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Boekje voor jou verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Boekje voor jou verrichte leveringen. Boekje voor jou erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.5 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: - een omschrijving van de producten die door de klant gekocht zijn met de daarbij behorende prijs - klantgegevens als naam, adres (afleveradres en of factuuradres), e-mailadres en telefoonnummer en de betaalgegevens van de klant; - het e-mailadres van Boekje voor jou.

 

Artikel 3 (Levering en levertijden)

3.1 De door Boekje voor jou opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

3.2 De productie van de boekjes geschiedt zodra de betaling ontvangen is.

3.3 De levering van de boekjes geschiedt zodra de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 4 (Prijzen en betaling)

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten worden per bestelling apart in rekening gebracht en kunnen per product verschillen. De bezorgkosten worden genoemd bij de productinformatie.

4.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie via automatische incasso van bank- of girorekening met toestemming van de klant op het moment dat bestellingen voor de klant worden verwerkt.

4.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Boekje voor jou gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Boekje voor jou te weigeren.

4.4 Betalen is mogelijk via Paypal, Ideal en credit card.

 

Artikel 5 (Overmacht)

5.1 Boekje voor jou is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 

Artikel 6 (Eigendom van producten)

 

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Boekje voor jou, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Boekje voor jou zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 7 (Intellectuele en industriële eigendomsrechten)

 

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Boekje voor jou geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 Boekje voor jou garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Boekje voor jou geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.


Artikel 8 (Reclames en aansprakelijkheid)

 

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Boekje voor jou daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Boekje voor jou de desbetreffende producten tegen retournering daarvan vervangen door nieuwe producten.

 

Artikel 9 (Bestellingen en communicatie)

 

9.1 Boekje voor jou is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Boekje voor jou, dan wel tussen Boekje voor jou en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Boekje voor jou.

 

Artikel 10 (Persoonsgegevens en privacy)

 

10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

10.2 Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Boekje voor jou. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Boekje voor jou. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3 Betaalgegevens zoals creditcard- ,bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door Boekje voor jou in geen enkel bestand worden opgeslagen.

10.4 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Boekje voor jou over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Boekje voor jou. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Artikel 11 (Diversen)

 

11.1 Indien de klant aan Boekje voor jou schriftelijk opgave doet van een adres, is Boekje voor jou gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Boekje voor jou een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 Indien door Boekje voor jou gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Boekje voor jou deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Boekje voor jou is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12 (Toepasselijke recht en geschillenregeling)

 

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Boekje voor jou is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Jouw boekje

Jouw e-mail adres:

Jouw wachtwoord:

inloggenHomohuwelijk

Een speciaal cadeau voor een homohuwelijk hebben wij nog niet eerder gezien. Daarom denken we dat je gegarandeerd succes hebt met dit boekje. Bekijk hier het voorbeeld boekje.

Origineel kraamcadeau

Wil jij op kraamvisite aankomen met een origineel kraamcadeau? Bestel het geboortboekje dan snel!


Stempelkaart

Sparen voor korting of voor een gratis boekje!! Bij inschrijving nieuwsbrief, iedere bestelling, als je iemand aanbeveelt en we hebben ook regelmatig acties! Lees meer over de online stempelkaart!